joomla 1.6

ВИЗИЯ И МИСИЯ

В допълнение към успешната бизнес политика, в основата на успеха на нашата компания стоят непрекъснат ангажимент за наблюдение на качеството на продукцията, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, високи стандарти за социална отговорност и отговорност към околната среда, независимо от неотменимите задължения за поддържане на всички наши дейности с приложимите законови изисквания.

Така, че за да изпълним тези отговорности и с цел гарантиране на устойчивост и непрекъснато подобряване на нашия бизнес, ние сме определили нашата политика и я свеждаме до всички наши служители и партньори, за да се прилагат и спазват най-високите стандарти за съответствие, постоянство на процесите, вкл. при извънредни ситуации и за поддържане на високо ниво на професионализъм в ежедневните дейности и бизнес отношенията с нашата компания.

Ние уважаваме и насърчаваме личностното израстване на нашите служители и вярваме, че успехът на нашия бизнес е резултат от тяхното творчество и ефективна работа в екип.

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ПРОДУКТА

Ние, ръководството на ФЛЕКСПРИНТ следваме последователно нашия ангажимент за постоянно подобряване на всички дейности по управление на качеството и безопасността с цел изпълнение и надхвърляне на изискванията и очакванията на нашите клиенти.

Нашата политика по качество и безопасност на продукта се основава на увереността ни в принципите, които вярваме, че ще ни помогнат за постигането на високи резултати и ще допринесат към ангажимента ни за постигане на максимално ниво на удовлетвореност на клиентите:

 • Доставка на продукция с постоянно ниво на съответствие и безопасност.
 • Навременно и прецизно определяне на изискванията и очакванията на нашите клиенти.
 • Въвеждане на иновации и иновативен подход за подобряване на процесите и произвежданите продукти.
 • Мотивиране на всички служители за постигане на по-висока ефективност.
 • Предприемане на действия за непрекъснато повишаване на компетентността на нашите служители.
 • Предпазване на лична и поверителна информация на клиентите в съответствие с приложимите  законови изисквания.
 • Постоянно подобряване на процесите, влияещи на съответствието и безопасността на нашите продукти, на взаимоотношенията с нашите клиенти и на Интегрираната система  за управление.
 • Провеждане на ефективна вътрешна и външна комуникация по въпросите, свързани с безопасността на произвежданите продукти.
 • Подобряване на нивото на осъзнатост относно личната отговорност на всеки служител за постигане на съответствие с правилата за изпълнение на всички технологични процеси с приложимите законови и други изисквания.

ОТГОВОРНОСТ КЪМ ОКОЛНАТА СРЕДА

Стремим към просперитет в хармония с околната среда оставяйки минимален отпечатък от дейността ни, насочено развитие и внедряване на технологии, позволяващи хармонично съжителство на нашия бизнес с околната среда и клиентите ни, както и изграждане и развиване на ползотворни взаимоотношения на сътрудничество с широк кръг от хора и организации, които са свързани с опазването на околната среда.

За постигане на ангажимента на ръководството, ФЛЕКСПРИНТ отдава първостепенно значение на спазването на следните основни принципи за управление на въздействието на компанията върху околната среда:

 • Системно идентифициране и оценка на риска на аспектите на околната среда;
 • Непрекъсната грижа за развитието на високо екологично съзнание, осъзнаване на личната отговорност и ангажираност на служителите за опазване на околната среда;
 • Ангажиране на бизнес партньори в спазването на нашите установени стандарти за опазване на околната среда;
 • Предотвратяване на замърсяването на околната среда от нашите дейности;
 • Предприемане на мерки за намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда;
 • Предотвратяване на аварии, последствията от които могат да имат отрицателно въздействие върху околната среда;
 • Съответствие с всички приложими законови и други изисквания за нашите продукти и дейности;
 • Периодично определяне и изпълнение на стратегически цели и задачи за подобряване на ефективността на системата за управление, за да се реализира по-голяма ефективност на мерките за положително въздействие върху околната среда.
 • Годишна оценка на съответствието с приложимите изисквания на опазването на околната среда и постигнатите резултати в тази посока.

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

Ние, ръководството на ФЛЕКСПРИНТ следваме последователно нашите основни бизнес принципи за осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с най-добрите практики, изисквания и приложимите международни стандарти;

 • За да се осигури и провежда правилна политика за безопасност и здраве при работа;
 • Предотвратяване на злополуки и намаляване на броя на инцидентите увреждащи здравето;
 • Осигуряване на контрол на безопасността и здравето при работа и намаляване на нивото на риска до приемливо ниво;
 • Намаляване несигурността в процеса на вземане на решения по отношение на управлението на риска;
 • Гарантиране, че приложимите законови изисквания се спазват и са предприети всички разумни действия за предотвратяване на аварии и щети за здравето и благосъстоянието на работниците и служителите;
 • Създаване на благоприятен социален климат сред служителите и подобряване на сътрудничеството в рамките на компанията, чрез създаване на доверие в служителите, че грижата за безопасността и здравето е част от ежедневните задачи на ръководството;
 • Повишаване на осъзнатостта и разбирането за лична отговорност за спазване на технологичните процеси в съответствие с приложимите законови и други изисквания;

Подкрепяме равни възможности и справедлив подбор на кадри, не толерираме никаква форма на дискриминация и се стремим да осигурим добри условия на труд за всички наши служители.

Уважаваме и почитаме човешките права на хората и по-специално не използваме и не толерираме никаква форма на принудителен и/или детски труд.

Чрез обмен на информация и диалог с нашите служители изграждаме и споделяме принципа за взаимно доверие и отговорност и работим заедно за успеха на нашите служители и на компанията като цяло.

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Динамичният ръст на фирма ФЛЕКСПРИНТ и амбицията ни непрекъснато да полагаме усилие за една все по- силна позиция на българският и европейски пазар на опаковки са базирани на креативното сътрудничество между нашите служители, които притежават богат набор от умения по пътя към общата ни цел.

Фирмената ни цел е постоянно да увеличаваме пазарния си дял с експертно проектирани бизнес стратегии, оставайки в крак с технологичния прогрес в пакетирането, с мъдро възприемане на иновативните решения и с ефикасно комуникиране с клиентите в посока на адаптиране към техните нужди и следвайки пазарните тенденции.

За да обезпечим високото качество на продуктите и услугите, ние подхождаме разумно в управлението на персонала си, ангажирайки се с усъвършенстването и обучението му и култивирането на среда на сътрудничество. Фирмата откликва положително на оправданите искания на персонала, създавайки климат на спокойна работна среда.This website uses cookies to improve functionality and user convenience as well as for statistical purposes. The cookies used for the basic operation of the website are already set-up. To learn more about cookies and how we use them, go to our privacy policy.

If you agree to such use of cookies, please click "I Agree".